संस्थागत सद्स्यता

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 प्रशिक्षण/तालिम
  शिक्षकहरु/सहजकर्ताहरुका लागि
प्रारम्भिक बालविकास ज्ञाताहरुका लागि
अभिभावकहरुका लागि
अधिकारीहरुका लागि
प्रशिक्षकका लागि
अन्यबालबालिका तथा परिवारकालागि सेवा प्रवाह
  प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा स्याहार
स्वाथ्य सम्बन्धी
पोषण सम्बन्धी
अभिभावक शिक्षा
सरसफाईसँग सम्बन्धी
अन्यअनुसन्धान
प्रचारप्रसार तथा सञ्जाल
अन्य(उपयुक्त भएमा एक वा सोभन्दा बढि कोठाहरुमा चिन्ह लगाउनुहोस्):
साना बालबालिकाहरुका लागि
युवा तथा बालबालिकाहरुका लागि
परिवारका लागि
महिला तथा बालबालिकाहरुका लागि
अन्य(उल्लेख गर्नुस्)


(कारणहरु छोटकरीमा उल्लेख गर्नुस्))
 
 

(प्रस्तावित क्रियाकलापहरुर अनुमानित परिणामर र समय सीमा उल्लेख गर्नुस्)
 
 
 हाम्रो यस संस्था प्राबासनेको संस्थागत सदस्यता लिन इच्छुक भएकोे हुनाले औपचारिक रुपमा तल हस्ताक्षर गरेका छौं ।

हामी प्राबासनेको लक्ष्य तथा उद्देश्यहरुसँग सहमत छौं । साथै यसका क्रियाकलापहरु, जसले नेपालमा प्रारम्भिक बाल विकासको प्रवर्धन गर्ने आशा गरिन्छ , त्यसप्रति हामी आवश्यक सहयोग र प्रचार प्रसार गर्न सहमत छौं ।

(संस्थाको किसिम तथा कार्यक्षेत्रको आधारमा ह्स्ताक्षर गर्ने व्यक्ति संगठन, विभाग वा इकाईको प्रमुख हुनसक्छ)


नाम:
 
हस्ताक्षर   
 
पद:
 
संस्था
 
मिति: